Kommunstyrelsen 17 februari

Mötet inleddes med att cheferna för våra förvaltningar redogjorde för hur det har gått under 2014. Sammanfattningsvis var måluppfyllelsen bra och dessutom klarade alla sina ekonomiska mål. Förvisso gick Socialnämnden med ett litet underskott men det ska ses utifrån att man startades med ett underskott på närmare nio mnkr.

Utifrån beslutet att inte tilldela projektet med en skatepark förra mötet så fick Kommunstyrelsen en redogörelse över ekonomin i projektet och hur en skatepark var tänkt att se ut. Beslutet som nu tagits, och som moderaterna och folkpartiet röstade emot, innebär att man ska försöka att göra något av de 1,7 mnkr som återstår. Enligt förvaltningen kommer detta inte att bli någon skatepark utan möjligen en aktivitetshus med flyttbara hinder.

Beslut togs om att avveckla tomtkön. Anledningen är att det under de senaste åren fördelats väldigt då tomter och att reglerna satt begränsningar som inte varit önskvärda. Fortsättningsvis kommer dessa tomter att säljas via mäklare.

Vi beslutade också att sälja en bit mark till Hedens hamn för att de ska kunna utveckla sin verksamhet. Detta var dock Miljöpartiet emot och yrkade avslag. Dock utan framgång.

Kommentera