Kommunstyrelsen den 3 mars

Vi gav ett positivt planbesked till att bygga bostäder söder om Ekelundsvägen. Vi vill samtidigt med denna plan också göra planen för en framtida Räddningsstation på norra sidan om Ekelundsvägen.

Vi svarade positivt på ett medborgarförslag om att förlänga gång- och cykelbanan på Pinan västerut mot rondellen. Trafikverket avser att starta arbetet redan i år.

Öckeröalliansen tog ett initiativ om sophämtningen. Det innebär att vi kommer att ha en veckovis tömning av matavfallet i sju veckor under sommaren. Dessutom kommer de som vill att kunna hämta insatspåsar till matkärlen på återvinningsstationerna. Efter sommaren kommer vi ånyo att utvärdera detta där att se om det behövs ytterligare åtgärder.

Vi har haft en längre diskussion om att ingå ett samarbete om personal- löne- itstödet med sex andra kommuner. Samarbetet skulle ske i ett bolag som heter SOLTAK. Efter en lång beredning beslutade en enig Kommunstyrelse att inte föra över någon verksamhet. Vi är dock medvetna om att vi måste samarbeta med andra kommuner för att klara våra framtida krav. Det innebär att vi förutom att effektivisera och förbättra vår egen verksamhet även kommer att söka efter andra samarbetsformer med andra kommuner.

Kommentera