Kommunfullmäktige den 23 mars

Mötet var ett bokslutsmöte där det redogjordes för verksamhetsåret 2014. Nedan bifogas mitt inledningstal som beskriver året.

 

ÅRET SOM GÅTT

SORTERING AV SOPOR

Vi tog ett steg framåt när vi under året införde sortering av matavfallet. Istället för att slänga maten tillsammans med övrigt avfall separeras det och används till för att producera biogas. Som vid alla förändringar går allt inte smärtfritt från början och första sommaren med insamling av matavfall vi- sade sig bli den varmaste på länge. Till nästa sommar kommer vissa förändringar att genomföras men sammantaget är vi på väg åt rätt håll med utvecklingen av ett hållbart samhälle.

 

UTMÄRKELSER ÖCKERÖ KOMMUN

Återigen placerar sig Öckerö kommun högt på olika ran- kingar. Det är ett gott betyg för vår verksamhet och att vi kan vara stolta över vad vi levererar. Vi kom på sjätte plats i landet i SKL:s undersökning Öppna jämförelser för grundskolan. Även Handelskam- maren jämför landets skolor och enligt deras undersökning ligger Öckerö kommun på femtonde plats i landet. När det gäller bemötandet av kommuninvånare hamnar vi på tjugo- fjärde plats i riket enligt Svenskt kvalitetsindex. Dessutom är kommunen på sjuttonde plats i Sverige, bäst i Västsve- rige, när det gäller kommunal service till företagarna enligt undersökningen Insikt. De senaste åren har Öckerö kom- mun alltid placerat sig bra när det gäller företagsklimat och Svenskt Näringsliv rankar Öckerö kommun som tjugosjätte bästa kommun i Sverige.

 

EKONOMI

För tolfte året i rad visar kommunen ett positivt resultat. För 2014 slutar det med ett överskott på 7,8 mnkr och ett balans- resultat, med bl.a. försäljningar avräknade, på 2,4 mnkr. Under tidigare år har vi haft ett stort minus för det samlade utfallet i nämnderna, –9 mnkr och –6 mnkr. För 2014 note- ras ett överskott på 4,4 mnkr. Detta beror framför allt på att socialnämnd men även barn- och utbildningsnämnd nu har en mycket bättre kontroll på sin ekonomi. Det är inte bara bra ekonomiskt utan skapar också en trygghet hos verksamheterna när man slipper att samtidigt hantera ett underskott.

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Under året visade Socialförvaltningen att ingenting är omöjligt. Från ett läge med ett växande underskott och en organisation i svajning, till ett läge där underskottet minskar och en trygg organisation. Ett gott arbete från våra chefer visar att man kan vända en nedåtgående trend med ett idogt arbete.

 

FÖRETAGANDE

Under året har vi haft ett flertal större företag som etablerar sig eller utvecklar sin befintliga verksamhet. För kommunen handlar det säkert om flera hundra arbetstillfällen vilket ökar möjligheten för våra kommuninvånare att kunna ar- beta i kommunen vilket i sin tur minskar pendlingen och trycket på väg 155.

 

HÖNÖ VÅRDCENTRAL

Hönö vårdcentral etablerade sig under året i nya lokaler. Detta innebar inte bara att kommuninvånarna fick en bättre och fräschare vårdcentral att gå till utan det innebär också att vi bibehåller en god täckning i kommunen när vi har två vårdcentraler. Konkurrensen dem emellan gynnar också kommuninvånarna i form av att kvalitén bibehålls. Öckerö VC startade också sin planering av nya lokaler vilket är ett efterlängtat projekt med tanke på de nuvarande lokalernas skick.

 

BOSTÄDER

Under året blev 48 st bostadsrätter inflyttningsklara på Bovieran på Heinövallen. För kommunen är detta ett värde- fullt tillskott på lägenheter. Dessutom ger den typen av 55+-boende en unik möjlighet att kunna lämna sitt stora hus och bosätta sig i en mer lättskött lägenhet. Möjligheter skapas då också för barnfamiljer att komma över ett hus och bosätta sig i kommunen.

 

Kommentera