Kommunfullmäktige den 22 oktober

En kort föredragningslista där vi sa nej till en motion från Vänsterpartiet om att införa feministiskt självförsvar som obligatoriskt ämne i skolan. Förvaltningen i Barn-och Utbildning skrev bl.a. så här i sin tjänsteskrivelse:

Diskrimineringslagen (2008:567) uttrycker att utbildningsområdet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck (2014:960). Motionens förslag är som ovan nämnt särskilt inriktad på att självförsvar ska läras ut till flickor, att införa självförsvar som en del av undervisningen för enbart flickor främjar inte ett arbete mot lika möjligheter till utbildning för alla och kan anses vara motstridig diskrimineringslagen.

Med ovanstående som grund är förvaltningens förslag att avslå motionen.

Nicklas Attefjord (MP) hade också ställt en interpellation till KS ordförande. Det var en märklig interpellation beroende på den diffusa frågeställningen och debatten som följde blev också till viss del lite oklar. Så här löd det skriftliga svaret till interpellationen.

Nicklas Attefjord har i en interpellation frågat mig hur den politiska ledningen i nuvarande delegationsordning och regelverk säkerställer att de affärer som görs med kommunens egendom både är juridiskt och moraliskt korrekta.

När det gäller den juridiska delen så säkerställs detta genom de lagar och förordningar som finns. Skulle det finnas tvivel om att dessa inte följs finns det en möjlighet att överklaga besluten för att få dem prövade.

När det gäller den moraliska delen blir frågeställningen lite svårare. Det finns exv. ingen gemensam moralisk grund som alla människor följer utan olika människor har olika grunder för sina bedömningar. Ett sätt att få bästa möjliga beslut är att låta fler personer än en vara med om att fatta besluten samt att man reglerar vilka förutsättningar som ska gälla vid försäljningar.

När det gäller affärer med fast egendom så har exv. KS ordförande inte delegation på detta, vilket påstås i brödtexten, utan detta ligger på Samhällsbyggnadschefen. I praktiken ligger dock beslutet i Kommunstyrelsen, vilket också framgår av de beslut som tagit i sådana ärenden.

Det kan också vara väsentligt att påpeka att kommunen idag äger väldigt få fastigheter. Detta beroende på att kommunens fastighetsbestånd såldes till dåvarande ÖBO år 2004.