Kommunfullmäktige den 17 december

Kommunfullmäktige beslutade att ändra organisationen med flyktingmottagandet. Detta läggs nu under Kommunstyrelsen i en egen enhet med en egen chef. Enheten kommer att vara placerad under Besöks- Arbetsmarknad- och Näringslivsverksamheten.

Vi beslutade om en ny färdtjänsttaxa som är harmoniserad med övriga GR-kommuner.

Ett antal medborgarförslag om Björkö skola besvarades också. Svaret var att vi har startat en projektplan för antagande av en behovsbeskrivning. I denna kommer de olika frågeställningarna om en ny skola att tas upp. ÖFAB har också redan åtgärdat många av de brister som också påtalades. Övriga kommer att åtgärdas inom kort.

Oppositionen har återigen motionerat om fria kollektivtrafikresor för äldre. Denna gången var det MP som ville att frågan ska utredas. Svaret blev detsamma som vid tidigare tillfällen. Vi prioriterar våra ungdomar och kommer så fort Västtrafiks system tillåt att ge dem fria fritidskort. Oppositionen nöjde sig dock inte med detta utan ansåg att frågan beretts för lite och återremitterade den. Vad man menar med detta är oklart eftersom det är en politisk fråga och majoriteten faktiskt tagit ställning i frågan.

Jan-Åke Simonsson ställde en interpellation om vad Kommunstyrelsens ordförande mer avsåg att göra för att rädda ambulansen på Öckerö. Eftersom SU samma dag meddelat att man ändrat sig och inte avser att flytta ambulansen valde Jan-Åke att istället att politisera frågan och tala om Socialdemokraternas förträfflighet i regionen. Märkligt resonemang eftersom S de facto hade ett lägre budgetförslag för 2015 för SU och att Socialdemokraterna i SU styrelse var eniga med majoriteten i förslaget att flytta ambulansen.