Kommunstyrelsen den 19 januari

2016 startade med ett relativt kort möte. Renova har ställt en fråga om vi vill att vår uppsamlingsverksamhet (sophämtning) ska kunna övertas av Renova. Samma förfrågan gäller alla kommuner som äger Renova. Vårt svar blev att vi föredrar att själva bestämma över detta. F.n. driver vi detta i kommunal regi man skulle vi vilja att någon annan ska sköta det föredrar vi att konkurrensutsätta verksamheten så att bästa företag får sköta det.

Vi informerades om Länsstyrelsens förslag på fördelningstal för kommunen gällande personer med permanent uppehållstillstånd. Under 2016 ska vi ta emot 73 personer som ska erbjudas ett boende i kommunen. Eftersom just lägenheter är en stor brist, 2015 fördelade ÖBO 6 lägenheter till lägenhetskön, så kommer vi att bygga bostadsmoduler på Spindeln-området för att klara detta.

Vi fick också information om det pågående översiktsplanarbetet där vi från Länsstyrelsen har fått direktiv att återigen lägga in buffertzon och broreservat igen. Svårigheten är att Trafikverket inte bil vara behjälpliga med var de vill att en ev. bro ska vara så vi får gå lite på deras gamla utredningsmaterial.