Kommunfullmäktige den 26 november

Beslut togs om att inrätta ett Besöks- och Näringslivsråd. Detta består av politiker från Kommunstyrelsen samt representanter från företagarna och föreningarna i kommunen. Tanken är att rådet ska vara ett stöd för ett utvecklat samarbete mellan kommunen och företagarna samt föreningarna.

I övrigt handlade det mycket om planbesked samt ett detaljplaneärende. Kommunfullmäktige godkände planbesked för byggnation av seniorboende i Hjällvik, bostäder och utbyggnad av hamnen vid Knippla varv samt naturhotel på Rörö. Dessutom godkändes detaljplanen för bostäder på Kalvsund. Denna plan har Länsstyrelsen dock sagt att man kommer att överklaga med hänvisning till Trafikverkets åsikter om att väg 155 inte tål ytterligare trafik. Att notera då är att denna plan inte innehåller några parkeringsplatser. Kommunen kommer att överklaga ett eventuellt avslag.