Kommunstyrelsen den 9 februari

Uppföljningen av Kommunstyrelsens verksamheter visar på ett bra ekonomiskt resultat och dessutom på en god måluppfyllelse. Det finns fortfarande ett antal saker som vi måste arbeta lite mer med, exv. kommunens långsiktiga trafiksystem. Däremot har vi nu tack vare den senaste satsningen godkänt på vägunderhållet.

Samrådsplanen för vår nya kretsloppspark på Pinan godkändes. Det innebär att myndigheter samt sakägare nu bereds tillfälle att tycka till om planen.

Två stycken planbesked på Hönö fick negativt besked. Det ena ansågs ligga för nära Bergagårdsskolan. Planen kräver också mycket sprängning vilket bidrog till det negativa beskedet.
Det andra planbeskedet finns en möjlighet att återkomma med då det gavs negativt besked eftersom exploateringen ansågs vara för stor.

Vi fastställde också planlistan där det står i vilken ordning och när i tiden de olika planerna ska hanteras. I nuläget har vi en brist på planarkitekt vilket gör att vi ligger efter i vårt arbete. Länsstyrelsens synpunkter angående väg 155 gör också att vi prioriterar planer med verksamhet högre.