Kommunfullmäktige den 3 mars

Vi besvarade ett medborgarförslag om att bygga ett utegym på Björkö. Svaret blev att arbetet redan är påbörjat och precis som förslagställaren skrivit sker detta i samarbete med Björkö samhällsförening.

Vi besvarade också ett medborgarförslag om djurskydd. Förslagställaren ville att de mejeriprodukter som vi köper in ska komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder samt att de har tillgång till utevistelse. Svaret från vår kostchef var att vi idag till 92-95 % köper in mejeriprodukter enligt denna standard. Det finns möjlighet att köpa in till 100 % men då påverkar detta urvalet samt priset.

Den stora diskussionen handlade om Vänsterpartiets motion om att utreda möjligheten om att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i kommunen. Personalenheten som stod för tjänsteskrivelsen uppgav att detta då skulle kosta c:a 150 mnkr och att detta inte skulle sparas in på minskade sjukskrivningar etc.
Hälsa och arbetsmiljö beror, utöver arbetstid, på flera faktorer. Arbetets organisation, schemaläggning, vårdtyngd, samarbetsklimat, tekniska hjälpmedel och utbildningsnivå har stor påverkan. Att enbart fokusera på arbetstiden utan att samtidigt överväga åtgärder bland övriga faktorer, skulle inte innebära klok hushållning med tillgängliga resurser.
Vänsterpartiet argumenterade för att motionen skulle bifallas vilket väl inte förvånade någon. Vänsterpartiet har väl aldrig varit kända för att vara aktsamma, om våra skattemedel eller dragit sig för skattehöjningar. De fick stöd av Miljöpartiet vilket väl heller inte förvånade eftersom Miljöpartiet faktiskt vill att man ska få en medborgarlön utan att man arbetar en enda timma. Efter votering avslogs motionen.