Kommunstyrelsen den 23 februari

Vi har fått ett antal förfrågningar från olika intressenter om att få köpa mark på och i anslutning till Björnhuvudet. Det är intressenter som idag är verksamma där och arrenderar sin mark. Eftersom vi står inför ett stort reparationsarbete av kajen samt att vi då också vill tillse att djupet vid kajen blir större för att möjliggöra ytterligare verksamheter har dessa meddelats att vi f.n. inte vill sälja. Däremot kan det vara mycket möjligt då kajen är färdigreparerad.

Kommunstyrelsen beslutade också att tillfälligt anlägga en masshanteringsplats på gamla fotbollsplanen på Långesand. Vi har under en tid undersökt att det inte finns någon annan lämplig plats och nu slutligen tagit beslutet. Det är av stor vikt för de som bygger i vår kommun att man slipper att lämna och hämta massor i Göteborg vilket man annars skulle vara tvungen till.

Vi beviljade Björkö isverk ett medfinansieringsbidrag för en modernisering av isverket. Största delen, 50 %, står ägaren för. Fiskets strukturfond står för 30 % och resten är kommunens insats. Detta är en viktig del för att säkerställa kvarlevandet av vårt kustnära fiske då det inte finns något annat isverket i närheten.

Samhällsbyggnadschefen fick i uppdrag att iordningställa ett antal av kommunens fastigheter för att säkra det uppdraget vi fått av Migrationsverket, att ta emot 73 personer under 2016 som fått uppehållstillstånd.