Kommunstyrelsen den 22 mars

Kommunen har tagit fram en trafikprognos där trafiken inom kommunen och på väg 155 har kartlagts. Detta är ett instrument som kan användas vid en fortsatt byggnation inom Öckerö kommun. Detta har varit ett önskemål från Länsstyrelsen och nu hoppas vi att de tar intryck av detta vid bedömning av framtida detaljplaner och bygglov.

Vi godkände också en framställan från Socialnämnden om att få utöka antalet demensplatser med tolv stycken genom att uppföra nya moduler vid Bergmans boende.

Vi svarade på en revisionsrapport om bygglovsprocessen. Synpunkter fanns på att en del av detaljplanerna är gamla och föråldrade. Dessutom fanns det synpunkter på kompetensförsörjningen.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att revidera två av våra äldsta och största detaljplaner. Dessutom har vi anställt en Plan- bygg- och miljöchef nyligen. Vi har också slutfört rekryteringen av bygglovsinspektörer och av planarkitekter. Detta skapar goda förutsättningar att genomföra de åtgärder som revisionen påpekar.