Kommunstyrelsen den 19 april

Mötet inleddes med att Renova berättade om sin verksamhet. Efter att ha haft mycket av sin verksamhet som tilldelning från ägarkommunerna är man nu med på en konkurrensutsatt marknad. Man jobbar också hårt för att ha en miljöprofil i framkant. Bl.a. drivs bilarna av ett bränsle som är helt fossilfritt. Nämnas kan att kommunens egna färja på försök kommer att drivas av samma bränsle.

Vi hade en uppföljning av Kommunstyrelsens verksamhet. Överlag kan sägas att det går bra. Samhällsbyggnad har ett litet underskott men räknar med att komma i balans under året. I övrigt beräknar vi nå de uppsatta målen som finns och även ha en budget i balans.

Kommunstyrelsen beslutade att genomföra en förstudie av Björkö skola och förskola. En behovsbeskrivning syftar till att i ett tidigt skede av ett lokalutvecklingsprojekt ta fram beslutsunderlag som underlättar den kommande arbetsprocessen. Behovsbeskrivningen skall bygga på kommunens gemensamma vision för framtida skollokaler och beskriva den verksamhetsidé som skolledning och pedagoger på Björkö förskola och skola har inför framtiden. En sådan idé tar sin utgångspunkt i läroplan och kursplan för den svenska skolan. Men också den forskning som finns om skolorganisation och naturligtvis beprövad erfarenhet och goda exempel.

Tyvärr fungerade det inte med en hundrastgård vid sandplanen vid Breviks ängar. Detta beroende på att Länsstyrelsen utvidgade strandskyddet för ett tag sedan. Kommunchefen fick nu i uppdrag att hitta en ny plats.

Vi beslutade också att starta en förhandling med Betelförsamlingen om att köpa Gårda skola. För kommunen är det värdefullt att få tillgång till dessa lokaler. Dels finns det två stycken lägenhet och lokaler för att kunna starta ett HVB-hem om/när vi får fler ensamkommande flyktingbarn. Dessutom är det en bra investering för framtiden då vi äger marken bakom skolan och fetta skulle kunna bli ett bra område för bostäder.