Kommunfullmäktige den 21 april

Mötet handlade till största delen om bokslutet för år 2015. Nedan finns en sammanfattning av året från Kommunstyrelsens ordförande. I övrigt finns det en länk till årsredovisningen där bl.a. alla nyckeltal finns och uppföljning av de mål som satts upp. En mycket intressant läsning för den intresserade.

http://www.ockero.se/download/18.47e7ea7c154129be0ff6217/1461250585068/Årsredovisning+2015.pdf

Året som gått 2015

Människor på flykt
Året har varit mycket ansträngande med anledning av det stora antalet människor som varit på flykt. För vår kommuns del har det bl.a inneburit att vi tagit emot tre gånger så många ensamkommande flyktingbarn mot vad vi avtalade om med Migrationsverket i början på året. Vi har dessutom haft mer än 1 500 nätter i evakueringsboenden under ett par månader.
För våra förvaltningar har detta varit en stor ansträngning där man fått lösa dessa uppgifter samtidigt som den ordinarie verksamheten ska skötas. För att komma tillrätta med detta beslutade Kommunfullmäktige att tillskapa en enhet under Kommunstyrelsen för att ta hand om dessa frågor och denna sjösattes efter årsskiftet.

Väg 155
Under året nåddes kommunen av beskedet att Länsstyrelsen på Trafikverkets inrådan beslutade att stoppa alla nya detaljplaner i Öckerö kommun. Anledningen är att man anser att trafikmängder på väg 155 är nära sitt kapacitetstak. Länsstyrelsen kommer dessutom att se över alla bygglov som lämnas in vilket kan innebära att även dessa kan stoppas.
Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen, Trafikverket och Göteborgs stad startat ett utredningsarbete för att se över vilka åtgärder vi kan göra för att komma tillrätta med situationen på väg 155.

Göteborgs skärgård
Kommunen har startat ett samarbete med SDN Västra Göteborg om att utveckla besöksnäringen i Södra Skärgården och i vår kommun. Med i detta arbete är även Göteborg & Company samt BRG.
Under året anställde vi gemensamt en projektledare som på heltid ska arbeta med dessa frågor.

Näringslivet
I december togs beslut om att starta ett Besöks- och Näringslivsråd i samverkan med näringslivet och med föreningslivet. Rådet består av presidiet från Kommunstyrelsen, fyra representanter för näringslivet varav en från våra större företag samt en representant för föreningslivet som har aktiviteter i besöksnäringen.
Under året etablerade Aston Harald sin verksamhet i Östra hamnen i Klåva att bygga tävlingskatamaraner. Verksamheten beräknas ge mer än 50 arbetstillfällen till kommunen. Detta blev möjligt genom ett snabbt agerande från kommunen där vi ställde planerad industrimark till förfogande.

Vägunderhåll
I många kommuner anser man att vägunderhållet är dåligt. Vår kommun har tyvärr inte varit något undantag i detta. Av den anledningen startade vi ett arbete där alla vägar i kommunen scannades och man kartlade hur underhållet är på varje väg. Varje år kommer 25 % av vägarna att åter scannas vilket innebär att alla kommunens vägar kommer att vara uppdaterade var fjärde år.
För att komma ikapp och ha ett bra underhåll att arbeta med satsades drygt fem mnkr i detta avseende.

Ranking
SKL Öppna jämförelser, Grundskolan 11:e plats (6)
Husbilsklubben, Sveriges husbilsvänligaste kommun 2:a plats
Tidningen Fokus, Bästa kommun att bo i 77:e plats (91)
Företagarna, Uthållig tillväxtranking 2:a plats

Ekonomi
För första gången på tretton år redovisar kommunen ett negativt resultat på -4 mnkr. Årets budgeterade resultat var -13,1 mnkr. Skedet ekonomiska resultatet är bl.a. beroende av hur väl nämnderna lyckas bedriva sin verksamhet inom Kommunfullmäktiges tilldelade budget. För år 2015 är det Socialnämnden som uppvisar negativt resultat. Höga kostnader för bl.a. köpt vård, gruppboende Hedens by samt ökade kostnader för flyktingar/ensamkommande flyktingbarn, vilka inte varit budgeterade, bidrog till underskottet. Även ökade kostnader för ungdomars ökade arbetsgivaravgift, en konsekvens av nuvarande regerings borttagande av ungdomsrabatten, under årets fem sista månader har också bidragit till Socialnämndens obalans.
Vi valde att satsa drygt fem mnkr på ökat underhåll av vägarna vilket också bidrog till underskottet.
Glädjande är att bortsett från Socialnämnderna klarade nämnderna och styrelsen sina budgetar.