Kommunfullmäktige den 16 juni

Kvällens stora diskussionsämne blev naturligtvis budgeten för 2017. Efter votering vann Öckeröalliansens förslag och nedan bifogas en text om vad förslaget omfattar. Det enda anmärkningsvärda i debatten var att SD ansåg att kostnaderna generellt skulle minskas radikalt och att man inte ansåg att något av de lagda förslagen var bra. Sedan röstade man ändå för socialdemokraternas förslag i voteringen.

En budget för framtiden
Öckerö kommun står inför stora utmaningar de kommande åren. Samtidigt som vi investerat i moderna och ändamålsenliga skollokaler på Heden och Bratteberg vet vi att ytterligare satsningar behövs på andra skolor. Den faktum att antal äldre blir fler gör att vi i framtiden kommer att behöva lägga allt mer resurser till kommunens äldrevård. Utöver detta har vi ett viktigt åtagande i att ta emot människor på flykt som kommer till vår kommun.

En grundläggande princip för den kommunala ekonomin är, på samma sätt som för en familj eller ett företag, att intäkterna måste vara lika med eller högre än kostnaderna, annars skapas en växande skuld och framtida generationer får ta notan. Den senaste prognosen visar att kommunernas skatteintäkter kommer att bli avsevärt mindre än vad man tidigare trott. Då befinner vi oss ändå i en högkonjunktur, vilket gör att vi måste förbereda oss på att konjunkturen vänder med minskade skatteintäkter till följd.

För att möta kommunens utmaningar och samtidigt stå upp för en långsiktigt hållbar och ansvarsfull ekonomi föreslår Öckeröalliansen därför att kommunen höjer den kommunala skattesatsen med 45 öre. Detta innebär att Öckerö kommun hamnar i samma nivå som t.ex. Tjörn, som är en jämförbar kommun. Redan 2017 skapar vi då utrymme för bl.a.:

* 12 nya demensplatser på Bergmans gruppboende.
* Ett helt nytt LSS-boende.
* En satsning på nya digitala trygghetslarm inom socialtjänsten.
* Kompensation för Regeringens ökade arbetsgivaravgifter för ungdomar under 25 år, vilket främst drabbar vår Socialnämnd.
* En ny förskolelokal på Björkö för att klara ökningen av förskolebarn.
* Utbyggnad av lokalerna för gymnasieskolan som idag är trångbodda.
* En satsning på “Makerspace” inom skolan, ett innovationsarbete inom IT och teknik.
* En gemensam satsning på besöks- och näringsliv tillsammans med våra företagare.
* En ny vattenledning till Nordöarna, för ökad kapacitet, tillsammans med andra infrastruktursatsningar för ökat bostadsbyggande, vilket möjliggör inflyttning och ökade skatteintäkter för kommunen
* Goda förutsättningar att ta hand om människor på flykt.

En annan diskussion blev det om en motion av socialdemokraterna om att hbt-certifiering inom äldreomsorgen och i förskolan. Öckeröalliansen ansåg att kostnaderna för denna certifiering blir väldigt dyr. Kostnaden beräknas till 100 000 kr för 25 personer och den måste dessutom förnyas vartannat år. Det kan också noteras att RFSL har monopol på denna certifiering. Kommunfullmäktige avslog motionen.

SD ställde också en interpellation om att en EU-migrant upptar en plats i kommunens förskola. Svaret från ordförande i BUN var att detta inte förekommer.