Kommunstyrelsen den 13 september

Vi inledde med en rundvandring i Rörös naturområde. Vi fick en bra guidning om hur området sköts, hur man genom håller nere växtligheten bl.a. genom att ha både får och hästar i området.

Som ett svar på ett medborgarförslag gav vi förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att anlägga en hundrastgård på Björkö.

Vi svarade återigen på en remiss från Länsstyrelsen om utökat strandskydd till 300 meter. Ärendet är väldigt besynnerligt. Riksdagen gav för ett antal år sedan Sveriges alla Länsstyrelser i uppdrag att se över strandskyddet. Avsikten var att skapa bättre förutsättningar för bebyggelse. Vår Länsstyrelse i Västra Götaland valde dock att utöka strandskyddet, tvärtemot Riksdagens intentioner. Andra Länsstyrelser har agerat efter vad Riksdagen menat. Efter massiva protester och överklagande återförvisades ärendet till Länsstyrelsen för formaliafel samt att man ansåg att Länsstyrelsen inte berett ändringarna tillräckligt.

Länsstyrelsen tar då samma beslut igen, fullt medvetna om att en överklagan inte hinner behandlas innan det slutgiltiga beslutet tas. Vi har nu återigen svarat på en remiss som är samma förslag som tidigare. Förslaget innehåller fortfarande felaktigheter beroende på att man inte berett ärendet tillräckligt.

Sammanfattningsvis kan sägas att vår Länsstyrelse nu återigen obstruerar mot Riksdagen samt mot vad deras egna kommuner anser. Det hade varit mer klädsamt om Länsstyrelsen i Västra Götaland verkade för statens och kommunerna intresse istället för emot.