Kommunfullmäktige den 27 oktober

Mötet handlade mest om besvarande av motioner och av medborgarförslag. Vi fick också en delårsrapport där prognosen visar att kommunen kommer att göra ett överskott på c:a 3,7 mnkr, vilket är 8,6 mnkr än vad budgeten visar. Den visar också att vi är på god väg att uppfylla alla de mål som finns för året och för perioden.

En motion om sjukfrånvaron fick ett utförligt svar att kommunen inte skiljer sig gentemot andra kommuner men att sjukfrånvaron dessvärre ökar, både i riket och i Öckerö kommun.

ÖFAB garanterades ett tillskott för att klara en utbyggnad av bredband på Björkö. Det är av största vikt att alla i kommunen får samma förutsättningar att arbeta digitalt.

Precis som på Öckerö så låter vi nu förvaltningen utreda en hundrastgård på Björkö. Intressenterna har dessutom sagt att de kan vara behjälpliga i byggnationen.

Vi kommer inte att bygga ytterligare beachvolleyplaner i Hjällvik. Däremot ansåg vi att vi ska anordna en lekplats vid hamnen på Hyppeln.

Kommunen anser inte att vi speciellt kan erbjuda romer arbete i kommunen. Detta strider bl.a. mot arbetsrättsliga regelverk. Däremot står det vem som helst fritt att göra detta.

Det blev en diskussion om åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn. SD ansåg i en motion att kommunen ska göra detta. Kommunen har förvisso rätt att göra det men Migrationsverket har ingen skyldighet att följa detta. I nuläget skulle dett enbart innebära en kostnad för oss till ingen nytta. En utredning just om åldersbestämningar beräknas dessutom vara klar till våren så det är bra att avvakta denna.

Vi avslog återigen en motion från Vänsterpartiet om feministiskt självförsvar. Även denna gång ansåg förvaltningen att vi redan arbetar med allas lika värde men att en speciell utbildning för flickor inte är förenligt med Skollagen.