Kommunstyrelsen den 1 november

Detta är ett budgetmöte för 2017 för höstprocessen och ekonomichefen gick därför igenom de ändrade förutsättningarna för budgeten. Sedan i juni då Kommunfullmäktige tog beslut om budget 2017 har det skett stora förändringar i våra förutsättningar. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har skrivit ned sin prognos så att vi tappat närmare 13 mnkr i skatteintäkter. Detta ska bero på att man tror på färre arbetade timmar. Den senaste prognosen var dock lite bättre men vi går ändå från ett litet överskott till ett underskott på drygt en mnkr.

Budgeten låses dock på den sist prognosen från SKL i år och där finns det en stor osäkerhet. Bl.a. räknar man med att vi ska öka vår befolkning till närmare 12 800 invånare medan verkligheten kanske pekar på att vi i år kommer att tappa. Detta får givetvis en konsekvens på skatteintäkterna.

En annan sak är att Regeringen med sina “välfärdsmiljarder” räknar med hur kommunen tagit emot nyanlända. Där använder man sig av gamla siffror och då ligger vi inte i framkant. Regeringen räknar inte alls med vad vi gjorde under 2015 då kommunen hade över 1 600 avlastningsnätter då Göteborg inte klarade av att ta emot flyktingströmmen. Inte heller tar man hänsyn till att vi i år verkar att klara av den kvot av nyanlända som vi blivit tilldelade. Detta i en tid då många kommuner faktiskt stoppar detta. För Öckerö kommun innebär detta en lägre tilldelning80 än om man använt sig av aktuella siffror.

Sammantaget kan sägas att vi lever i en osäker ekonomisk värld för kommunerna. Utvecklingen av skatteintäkterna har aldrig haft så varierande prognoser som nu och det gör det givetvis än svårare att planera för framtiden. Än har vi en låg ränta men den dagen den går upp kommer kostnaden också att öka. Ett sätt att minska denna risk är att sälja en del av våra kommunala fastigheter för att minska låneskulden. Vi får då också en jämförelse mellan ÖFAB och en annan ägare på exv. fastighetsunderhållet. Eftersom vår låneskuld nu är så hög kan detta vara den enda möjligheten för att vi ska kunna fortsätta att bygga demensboende, äldreboende, skolor samt att renovera andra skolor.

Vi avhandlade två byggärenden på Björkö. Dels beslutade vi om samråd för en Fördjupad ÖversiktsPlan på Björkö som kan ge c:a 350 nya bostäder och dessutom gav vi positivt planbesked för en fastighet på Skarviksvägen med det medskickat att vi kommer att vara noga med att höjden på fastigheten noga regleras.

Vi fick också en bra information från vår Etableringsenhet som redogjorde för vårt arbete med nyanlända samt med ensamkommande barn. Vi har en bra koll på kostnaderna för våra boenden och eftersom antalet ensamkommande barn nu minskar så planerar vi för andra bättre och billigare boenden. Vi ligger väl till när det gäller mottagning av nyanlända. Vi ska ta emot 73 st och har hittills tagit emot 46 st. Med vissa insatser har vi gott hopp om att kunna lösa resten också men det kräver antagligen en del insatser i form av volymbostäder.

Vi har just nu hand om 80 st ensamkommande flyktingbarn varav 26 st finns i kommunen. . Prognosen är att antalet vi kommer att ha ansvaret för kommer att minska till 40 st under 2017 och till 20 st under 2018 under förutsättning att ingen ytterligare tillströmning sker. I år har det tillkommit fyra nya.