Kommunstyrelsen den 18 oktober

Vi fick en information om den avsiktsförklaring som det är meningen ska skrivas med Hemsö. Utkastet var ett förslag från Hemsö och det återstår en hel del arbete innan den blir acceptabel. Målsättningen är att sälj att antal fastigheter dels för att minska på låneskulden och därmed också risken vid en ränteuppgång, dessutom för att då få utrymme att kunna satsa vidare. Risken finns att vi snart inte får lån amer och därmed heller inte kan bygg selleri bygga om våra skolor. Vi får också en jämförelse mella ÖFAB och ett annat bolag vilket är bra, inte minst för ÖFAB.

Vi blev informerade om det projekt som Arbetsmarknadsenheten nu har med Arbetsförmedlingen vilket innebär att 20 personer som annars stått utanför arbetsmarknaden nu kan erbjudas arbete i två år. Det handlar mest om yngre personer som av olika anledningar är arbetslösa.

Länsstyrelsen har skickat en remiss på förslag på riksintresse för friluftsområde. Ärligen vet man inte om man ska skratta eller gråta då de föreslår att hela vår kommun ska ligga under detta riksintresse. Det riskerar att antingen nedvärdera ett riksintresse eller att det kommer att försvåra för kommunen i sin utbyggnad. Återigen har Länsstyrelsen agerat för att försvåra byggnation av bostäder trots att man uppmanar kommunerna till detta.

Vi gav planbesked på tre fastigheter, två på Hönö och en på Öckerö.