Kommunstyrelsen den 7 februari

Vi fick en uppföljning av Kommunstyrelsens verksamhet när det gällde både måluppfyllnad och ekonomi. Vad gäller målen så är de flesta påbörjade och en del redan uppfyllda men vi har också några som inte är godkända. Däribland finns att vår handlingsplan för jämställdhet inte är antagen men den är på gång. Vårt mål om förbättrade kommunikationer till Göteborg och mellan öarna är inte heller godkänt. Där startar vi nu en utredning om utökad båttrafik med trafik framför allt mellan Öckerö och Björkö. Vi har heller inte ännu tillsatt en funktion i kommunen som värdegrundsamordnare.

När det gäller ungdomsinflytande tog vi beslut om att under 2017 ha tre politikerluncher och två Demokratitorg med skolorna. Detta är något som vi också haft tidigare och har en god erfarenhet av.

Vi tog beslut om att inte godkänna avsiktsförklaringen med Hemsö angående försäljning av vissa av våra kommunala fastigheter. Vid en sammanvägning kom vi fram till att fördelarna inte uppvägde nackdelarna. Dock måste vi fortsätta vårt arbete med hur vi ska hantera vår låneskuld, både nuvarande och kommande om vi sk abekosta investeringarna själva. Ett alternativ är att konkurrensutsätta Öckerö Fastigheter vid framtida byggnationer. Det skulle innebära att vi får ett bättre grepp om kostnaderna för byggnation samt att vi kan tänka oss olika förvaltare till framtida byggnationer.

Vi gav ett positivt planbesked till en ny sjöräddningsstation på Rörö.

Vi ger också möjligheter för Chalmers att flytta sitt vindkraftverk man har som testverksamhet. Vi ser ett värde av att ha kvar denna verksamhet i kommunen.