kommunfullmäktige den 2 mars

Mötet inleddes med ett grupparbete med våra folkvalda revisorer. Uppdraget var att lista de olika risker som kommunen står inför. Som exempel var det Länsstyrelsens hot om byggstopp i kommunen, en åldrande befolkning som kommer att ställa ökade krav på kommunal service exv. demensplatser samt svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper.

Vi svarade på en motion från Miljöpartiet där de föreslår att kommunen kräver att gästhamnar och de som driver uppställningsplatser för t.ex. husbilar åläggs att ordna sopsortering för gästerna eller att tydlig information om eventuell närliggande återvinningsstation görs.
Svaret från förvaltningen är att vi idag följer det regelverk som finns men att vi i kommande inspektioner kommer att sätta krav på de hamnar där det behövs och där det är möjligt.
Motionen ansågs besvarad.

Vi hade ett medborgarförslag med olika förslag på sophämtningen, bl.a. att man ska hämta varje vecka under sommaren. De flesta synpunkterna har redan genomförts och motionen ansågs besvarad.

Vi hade också ett medborgarförslag om klätterbana och gym i Ersdalen.
Då Ersdalen är ett naturreservat, en strikt reglerad skyddsform där varje ingrepp i form av byggnader o d är förbjudna. Ev förändringar kräver Länsstyrelsens tillstånd. Parkeringsmöjligheterna i området är dessutom starkt begränsade.
Fritid- och kulturverksamhetens fortsatta satsning på Prästängsområdet som rekreations- och friluftsområde kan komma att innefatta klätterbana varför en placering i Ersdalen inte är realistisk i dagsläget.
Motionen avslogs.