Kommunstyrelsen den 7 mars

Mötet startade med en information om arbetet med vår värdegrund. Det är vår folkhälsoplanerare som arbetar med dessa frågor och det är ett arbete som vi ska se resultat av längre fram i vår.

Vi yttrade oss över Göteborgsregionens förslag till budget. Där föreslår man bl.a. en avgiftshöjning till medlemskommunerna. Vi anser att även GR måste leva under de ekonomiska förutsättningar som gäller för kommunerna. Vi motsätter oss därför en avgiftshöjning.

Vi valde om tre personer på två år i Besöks- och Näringslivsrådet. Det var Pär Simonsson, Marith Börjesson och Tommy Wallhult.

Vi yttrade oss också över en remiss från Länsstyrelsen om dumpningsplatser i havet i Öckerö kommun. Vi hade inget att erinra mot detta. Vi hade då också efterhört att yrkesfisket hade samma åsikt. Det är faktiskt en förutsättning att dessa finns bl.a. för våra hamnar som ibland måste dumpa massor. Det skulle bli avsevärt dyrare om de tvingades att köra in massorna med lastbil till Göteborg.