Kommunstyrelsen den 28 mars

Vi gav i uppdrag att upphandla skola och förskola på Björkö genom intresseanmälan och totalentreprenad med behovsbeskrivningen som en grund. En av intressenterna kommer att vara vårt egna fastighetsbolag.

Arbetet påbörjas våren 2017 och skall utgå ifrån att:
• Skapa långsiktig lösning för skollokalfrågan som förbereder för en framtida expansion upp till 300 elever med en ny huvudbyggnad för grundskola, förskoleklass och fritidshem, 6-13 år
• Västergård är den plats där den kommunala förskolan och skolan även fortsättningsvis skall vara belägen. Friyta för barn skall prioriteras till förmån för parkering.
• Skapa en central mötesplats för alla boende på Björkö där skolans lokaler med fördel samordnas med funktioner riktade till allmänheten, såsom café, samlingslokal, bibliotek och möteslokaler
• Restaurang och tillagningskök finns i huvudbyggnaden
• Kommunen upplåter uppförande, ägande och drift åt entreprenör under begränsad period med möjlighet till återköp.

På ett förslag från Moderaterna och Liberalerna föreslås Kommunfullmäktige att anta nya riktlinjer för flaggning.
Förutom flaggning på allmäna flaggdagar och vid vissa dödsfall och begravningar så ska Öckerö kommun flagga med regnbågsflaggan under invigningsdagen av festivalen West Pride samt vid Öckerö pride- och kulturkalas.
Flaggning med EU-flaggan ska ske på Europadagen 9 maj samt vid val till Europaparlamentet.
Flaggning med svenska flaggan ska ske på studentdagen för Öckerö seglande gymnasieskola samt på de kommunala grundskolornas avslutningsdag i juni.
Flaggning ska även ske då allmän flaggning rekommenderas av regeringen, länsstyrelsen eller annan myndighet.
Två av KD:s ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Vi beslutade också att medfinansiera en reparation och förstärkning av fiskebåtskajen på Rörö. Den kommunala medfinansiering är ett villkor för att få bidrag från EU.