Kommunfullmäktige den 20 april

Mötet ägnades till största delen av årsredovisningen för år 2016. Bifogar Kommunstyrelseordförande Arne Lernhags ord om vad som hände under året.

FLYKTINGVERKSAMHETEN
Året har präglats av flyktingverksamheten. Både i osäkerheten om hur kommunen ska lösa bostadssituationen men också för de ekonomiska konsekvenserna . En stor osäker- het har också funnits i hur Migrationsverket kommer att ersätta oss för våra kostnader och kanske framför allt när ersättningen sker.
Kommunstyrelsen tog över verksamheten från Social- nämnden under året och genom Etableringsenheten skapades en helt ny verksamhet.
Öckerö kommun var en av de få kommuner som klarade av att ta emot sin del av de tilldelade nyanlända 2016 och det är något som vi ska känna stolthet över. Dessutom har kommunen fortsatt att ansvara för ensamkommande flyktingbarn, både i familjehem och i boenden. Sammantaget har kommunen tagit mot 69 nyanlända personer samt ansvara för 80 ensamkommande flyktingbarn.

SKOLOR
Under året färdigställdes byggnationen av Hedens skola och sent på året även Brattebergsskolan. Kommunen har nu två nya och fräscha F-9-skolor vilket lägger en bra grund för vår skolverksamhet. För en liten kommun som Öckerö har detta varit en stor ekonomisk ansträngning, men säkerligen en bra satsning för framtiden.

ÖCKERÖ CENTRUM
Planeringen av Öckerö centrum tog ordentlig fart under året och vi genomförde ett välbesökt extra samråd under hösten. Synpunkterna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Planen kommer att tillgodose vårt behov av bostäder för många år med sina ca 350 bostäder. Utöver detta kommer Öckerö äntligen också att få ett riktigt centrum.

VÄG 155
Tyvärr är detta en återkommande punkt. Det känns ändå som att vi tagit ett steg framåt när kommunen under året fick till en Åtgärdsvalsstudie tillsammans med Göteborgs stad under Göteborgsregionens ledning. Förväntningarna är att denna studie ska visa på ett antal olika åtgärder som gör att trafiksituationen på väg 155 förbättras.

BOSTÄDER
Under året har Öckerö Fastigheter färdigställt 20 bostadsrätter på Hönö på Sandlycketomten, vilket är ett välkommet tillskott på bostadsmarknaden med bra bostäder i attraktivt läge.

SKATEPARKEN
Äntligen efter många utredningar och efter att vi prövat flera platser så invigdes skateparken på Prästängen. Skateparken blir ett bra tillskott till vår ungdomsverksamhet, där ungdomar, både flickor och pojkar, ges en möjlighet att träffas och utöva skating.

NÄRINGSLIV
I Svenskt Näringslivs årliga mätning kunde kommunen glädjande konstatera att vi stigit 21 placeringar i rankingen, från en 70:e plats till 49:e plats.
Under året började det nystartade Besöks- och Näringslivsrådet sitt arbete. Rådet är ett samarbete mellan kommunen, företagen och föreningarna. Avsikten är att vi genom detta samarbete ska få till smartare lösningar på våra utmaningar så att kommunen får ett ännu bättre arbetsklimat för våra företagare och för våra föreningsmänniskor.
Under året startades en företagslots som är en funktion inom kommunen som ska hjälpa företagare med frågor och ärenden i bland annat bygglov och tillståndsfrågor.

EKONOMI
Efter en liten svacka förra året redovisas ett positivt resultat med 9,5 mkr. Tar man bort försäljning av mark blir balansresultatet 2,7 mkr. Utöver detta kan nämnas att vårt fastighetsbolag Öckerö Fastighets AB visar ett överskott på 22 mkr. Öckerö Rederi AB visar ett nollresultat. Totalt för hela kommunkoncernen innebär detta ett resultat på 30 mkr.
Nämnas kan också att under de 14 år som Öckeröalliansen styrt så är detta 13:e gången som resultatet är positivt och för 12:e gången redovisas ett positivt balansresultat.

Oppositionen hade faktiskt också berömmande ord över resultaten och styrningen vilket vi givetvis tar åt oss.

Efter ett förslag från Arne Lernhag (M) och Göran Ohlsson (L) beslutades vi om ett nytt reglemente för flaggning i kommunen. Detta innebär bl.a. att vi kommer att flagga med Prideflaggan under pridefestivalen i år. KD reserverade sig mot detta.

Vi gav också i uppdrag att utreda ett nytt naturreservat på Grötö.