Kommunstyrelsen den 23 maj

Vi fick en ekonomisk rapport baserad på utfallet efter mars månad. Kommunens resultat prognostiseras till att bli positivt med 5,4 mkr. Dessvärre verkar nämndernas resultat att bli negativt med 6 mkr. Det är Barn- och Utbildningsnämnden som har problem med ekonomin. De större avvikelserna fördelar sig på följande verksamheter:
Grundskoleverksamheten, visar på en negativ avvikelse med ca -4 mkr. Extra kostnader för centralt ansvar beror framförallt på framtida skollokaler, ca 1 mkr, för tillkommande flyttkostnader, extrahyror för januari månad samt kostnader för tillfällig förstärkning av ledningsstöd och en intensifiering av färdigställandet av Heden- och Brattergsskolan vid årsskiftet. Resterande underskott inom grundskoleverksamheten, ca 3 mkr, härrör sig framförallt till Heden och Brattbergsområdet. Orsaken till underskottet är bland annat en ökad belastning under om- och nybyggnationstiden. Redan under höstterminen finns planerade förändringar i organisationen som har minskat underskott för 2017 men som innebär en större besparing med helårseffekt för 2018. Men ett fortsatt arbete krävs både kort-och långsiktigt för en budget i balans.

Vi har periodvis haft en del del begäranden av utlämnande av offentliga handlingar. Det har bl.a. rört sig om mailväxling från kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. Detta är en administrativ börda som vi enligt lag måste handlägga skyndsamt, alldeles oavsett hur mycket eller hur ofta man begär ut handlingar. Tidigare har vi inte haft några riktlinjer för hur detta ska hanteras men nu har vi antagit detta och samtidigt också en taxa för vad det kostar.

Vi beslutade att detaljplanen för Norra Brevik skulle ut på samråd. Vi fick påstötningar innan från motståndare till planen att vi skulle stoppa detta men det är viktigt att påpeka att vi en gång har gett ett planbesked och då är det rimligt att planen ska prövas i den lagbundna processen. En del av denna är ett samråd där alla får en möjlighet att yttra sig vad man anser om planen. Dessa åsikter kommer sedan att ligga till grund för förslaget. Slutligen kommer planen att prövas av Kommunfullmäktige och då har hela planprocessen hanterats på ett demokratiskt sätt.