Kommunfullmäktige den 15 juni

Den stora punkten för idag var budgeten för 2018. Öckeröalliansens förslag var det som Kommunfullmäktige beslutade skulle gälla. Det mest anmärkningsvärda annars var att debatten mest kom att handla om Miljöpartiets öppna motstånd mot att utveckla Nordöarna. Till alla andra partiers förvåning demonstrerade man det öppet genom att inte bara yrka att de extra färjeturerna som kommunen betalar ska dras in, man vill dessutom stoppa VA-utbyggnaden på Rörö. Kommunikationer och inflyttning är en nödvändighet för Nordöarnas överlevnad. Båda dessa saker vill nu Miljöpartiet förhindra vilket är anmärkningsvärt.

Nedan är en sammanfattning av Öckeröalliansens budgetförslag.

Öckeröalliansens budgetskrift 2018

Förskola och skola – En bra start i livet

Vi har redan gjort stora satsningar på skollokalerna i kommunen men ännu återstår det några stycken. Det är viktigt att vi tillgodoser de krav som finns på en bra arbetsmiljö, både för vår personal och för våra elever.

Inom vårt fastighetsbolag pågår förberedelsearbete för att kunna genomföra en om- och tillbyggnad av Bergagårdsskolan.

I 2018 års budget har vi satt av 1,5 mkr till Björkö skola och vi kommer under de närmaste åren gradvis höja denna avsättning. Processen med nybyggnation för 300 elever har redan startat och skolan ska vara inflyttningsklar till höstterminen 2020.

En god och medmänsklig omsorg utifrån behov

Åldersstrukturen i kommunen innebär att vi kommer att få fler äldre. Detta får som konsekvens att vi måste skaffa fler platser för särskilt boende. Vi har redan märkt av ett ökat tryck och det är därför viktigt att arbetet med detta prioriteras.

Vi har satt av 5,7 mkr till ökade hyreskostnader för ”Nya Solhöjden”.

Vi har också avsatt 3 mkr för en uppräkning av kostnaderna för äldreomsorgen.

Vi behöver ett boende för personer med psykiska och fysiska funk- tionsnedsättningar. Detta har vi löst med andra lösningar men inför framtiden är det dock nödvändigt att det finns ett sådant boende.

Vi har därför avsatt 3,5 mkr till ett LSS-boende på södra Sudda. Boendet ska inrymma lägenheter för 4-6 boenden och står klart under 2019.

Migration och integration

Det finns en fortsatt osäkerhet i våra kostnader för migration. Beske- den från Migrationsverket varierar och framför allt ändras förutsätt- ningarna för kommunerna ständigt.

Det kommer att finnas 1 mkr för oförutsedda kostnader för migra- tion. Det kan exempelvis handla om insatser för våra ensamkom- mande flyktingbarn eller för våra nyanlända.

Bostäder och infrastruktur

För att möta de ökade demografiska utmaningarna med fler äldre är det viktigt att kommunen får fler bostäder.

Fler bostäder i olika upplåtelseformer ger våra ungdomar och unga familjer möjlighet att bo kvar vilket i sin tur gör att kommunen får en bättre åldersstruktur.

En förutsättning för att invånarantalet skall öka är att infrastruk- turen till och från Göteborg stärks. Vi vill fortsätta arbeta aktivt med att hitta långsiktiga lösningar för att klara pendlingstrafiken. En åtgärdsvalsstudie för väg 155 kommer att genomföras som en del av den regionala infrastrukturplanen och här är det viktigt att

Öckerö kommun har en aktiv roll såväl i politiska sammanhang som när det gäller planeringsarbete på tjänstemannasidan.

Vi har under de senaste åren satsat mycket för att förbättra kom- munens gång- och cykelvägar. Idag finns en nivåskild eller avgränsad GC-väg hela vägen från Fotö till Burö färjeläge förutom ca 250 m
på Hälsövägen förbi kommunhuset. För att öka säkerheten åtgärdar vi nu även denna sträcka.

Avslutning

Öckerö är en fantastisk kommun. Internationella handelshögskolan
i Jönköping har studerat livstillfredsställelse på olika platser i Sverige och kommit fram till att Öckerö har Sveriges nöjdaste och lyckligaste invånare. Detta är vi självklart glada och stolta över, men vi vet också att de närmaste åren kommer att innebära många utmaningar för kommunen. Mycket av det vi gjort och kommer att göra är stora satsningar för en liten kommun, men samtidigt en nödvändighet för att bibehålla våra höga serviceambitioner. Vi gör detta och lyckas samtidigt att ha ett positivt resultat i budgeten och utan att höja skatten. Med budget 2018 tar Öckeröalliansen ansvar för att kom- munens verksamheter skall fortsätta att utvecklas samtidigt som ekonomin hålls i balans.