Kommunstyrelsen den 20 juni

På sista mötet innan sommaren togs beslut om riktlinjer för hur man ska avyttra lös egendom.
Avyttring av lös egendom ska i första hand ske till enheter inom den kommunala förvaltningen. Extern försäljning av inventarier och utrustning får endast ske om det inte finns något behov av egendomen inom kommunens verksamhet. Extern försäljning ska ske med affärsmässighet och till marknadsvärde via värdering.

Vi gav ett positivt planbeskedbesked om att ändra detaljplanen på Långesands fotbollsplan från idrott till verksamheter. Vi saknar idag mark för verksamheter och det är viktigt att tillskapa mer, inte minst för att öka antalet arbetstillfällen i vår kommun.