Kommunfullmäktige den 7 september

Det handlade mest om motioner och interpellationer detta möte. Vi svarade på en motion från Socialdemokraterna om att utreda vilka idrottsanläggningar som saknar duschbås och att snarast åtgärda dessa.
Svaret blev att vi delar motionens syn på situationen i kommunens idrottshallar och anser att duschbås bör erbjudas. Idag finns duschbås med enskild duschmöjlighet på Bergagårdsskolan och Brattebergsskolan. Idrottsanläggningar som är kvar att utreda gällande kostnader och tekniska förutsättningar är Västergårdsskolan, Hedens kultur- och idrottshall, Fotö skola, Rörö skola och Prästängen. Förvaltningen planerar att åtgärda de idrottsanläggningar som idag saknar enskild duschmöjlighet i den takt som budgeten medger.

Kommunstyrelsens ordförande svarade på en interpellation om hur diskussionerna med Västtrafik och Trafikverket fortlöper om situationen på väg 155 och om fet framkommit något positivt.
Eftersom frågan ställdes redan i april har det skriftliga svaret hunnit att bli lite inaktuellt. Det kompletterades med en information om att denna del av väg 155 har blivit prioriterad i den regionala trafikplanen, vilket innebär att Trafikverket nu aktivt kommer att delta i en åtgärdvalsstudie. I denna kommer alla åtgärder för at förbättra trafiksituationen att tas med. Det är att noter att väg 155 sträcker sig över färjeförbindelsen ända ner till rondellen vid Tappen på Hönö.

Vi hade också en interpellation från Miljöpartiet till Barn- och Utbildningsnämndens ordförande om eleverna får sin garanterade undervisningstid och hur lektioner som man har efter det att betygen är satta räknas.
Svaret blev att all schemalagd undervisning i Öckerö Kommun utgår ifrån den av nämnden fastslagna timplanen för Öckerö Kommun. Den utgår i sin tur ifrån den nationella timplanen. Detta är grunden för att säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till. Rektor ansvarar för att kontrollera att schemat och tiden stämmer. Vid schemabrytande aktiviteter sker det pedagogiska arbetet utifrån ett ämnesövergripande perspektiv utifrån de förmågor som ingår i kunskapskraven, men även utifrån de centrala delarna i Läroplanens kapitel 1 som handlar om normer och värden.
All undervisning räknas. Lektioner och undervisning genomförs även efter betygsättning. Kunskaper och uppfyllda kunskapskrav som uppvisas vid dessa lektioner tas med till följande läsår och bedömningstillfälle. Betyg kan också ändras vid särskild prövning i efterhand om det skett en förbättring i förhållande till kunskapskraven, exempelvis vid sommarskola.