Kommunstyrelsen den 12 september

Vi gav kommunchefen möjlighet att avveckla vårt avtal med IOP HVB Björköbo. Bakgrunden är att vi 2016 under den stora tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn så tecknade vi ett treårsavtal med IOP HVB Björköbo om sju platser. Detta utökades senare till tolv platser. Denna verksamhet ändrar snabbt karaktär och staten gör också sitt bästa för att ge kommunerna dåliga planeringsförutsättningar. Ett exempel är minskningen av dygnsersättningen för ensamkommande flyktingbarn. Detta gjort för att staten ska minska sina kostnader men får då effekten att det blir kommunerna som får ta den ekonomiska smällen.

För vår del innebär det att vi inte klarar av att anlita boenden där vi klarar oss på den ersättning vi får av Migrationsverket. Konsekvensen blir att vi varje dygn går back med tiotusentals kronor. I linje med detta vill vi komma ur avtalet med IOP HVB Björköbo innan avtalstidens slut för att kunna utnyttja de platser vi har effektivare och också minimera förlusterna. För 2017 väntas denna verksamhet gå back med 6-9 mnkr.

Tyvärr måste vi flytta fram tidsplanen för vår översiktsplan ännu en gång. Problemet har varit att ha kontinuitet med arbetet eftersom vi haft en del avgångar samt olika ledigheter bland de tjänstemän som arbetar med planen.

Antalet förskolebarn har under de senaste året ökat mer än vad som var planerat. Den uppkomna situationen förklaras främst av att:
Antalet inflyttade familjer med barn i förskoleåldern ökar genom flyttkedjor, som i sin tur beror på nyproduktion av bostäder i olika former.
Barn i familjer med permanent uppehållstillstånd har ökat i vår kommun och innebär cirka 20 nya barn i förskoleåldern.
Familjer vars barn har plats i fristående förskola väljer bort den till förmån för kommunal förskola.

En behovsbeskrivning har upprättats av förvaltningen som beskriver hur en komplettering med en ny förskoleavdelning kan genomföras utifrån ett pedagogiskt, organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv. Förskolan ska placeras i anslutning till befintlig förskola på Hönö för samordningsvinster och kostnadseffektivt lokalutnyttjande. Förvaltningens bedömning är att lämpligaste placering är i anslutning till Kaprifolens förskola.