Kommunstyrelsen den 14 november

Mötet inleddes med ett besök från våra revisorer. Vi hade en diskussion om ett antal frågor i kommunen där ledamöterna i Kommunstyrelsen fick uttrycka sina åsikter. Besöket från revisionen är ett av många som ligger i revisionens plan om kontroll av kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen godkände en överenskommelse om samarbete mellan Skatteverket och Öckerö kommun. Överenskommelsen inkluderar Öckerö kommuns ägda bolag.
Syftet med överenskommelsen är att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för Öckerö kommun att anlita seriösa företag och därmed minska risken för osund konkurrens. Att genom information och service förenkla och möjliggöra för Öckerö kommun att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter.

Länsstyrelsen har gett berörda kommuner möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter på de riksintresseområden för friluftslivet som Naturvårdsverket ännu inte pekat ut.
För Öckerö kommun skulle förslaget innebära att hela kommunen blir riksintresseområde för friluftsliv.
Vi har i ett flertal remissvar påpekat att det är direkt olämpligt att lägga ett riksintresse över hela kommunen. Det försvagar riksintressets tanke och det bästa vore att särskilt peka ut ett antal berörda områden. Vi kan hoppas att Länsstyrelsen lyssnar bättre denna gång.

Beslut togs om att godkänna samrådshandlingarna till Översiktsplan Utblick.
Länk till handlingar

Vi godkände också samrådshandlingarna för en ny sjöräddningsstation på Rörö.