Kommunfullmäktige den 23 november

Mötet inleddes med redovisning av en revisionsrapport om målstyrning och kompetensförsörjning i kommunen. Revisionen ansåg att det fanns några förbättringsområden.
att kommunen fortfarande saknar en kompetensförsörjningsplan
att det varierar i vilken utsträckning som avslutningssamtal hålls med personal
att det finns anledning att förtydliga ansvarsfördelningen mellan personalenheten och chefer i frågor som gäller kompetensförsörjning, exv. vad gäller rekryteringsprocessen.
att styrelser och nämnder haft en begränsad roll i styrkedjan och har inte fattat beslut om verksamhetsplaner eller uppdragshandlingar. Detta är dock tillrättat sedan 2016.

Delårsbokslutet per augusti för kommunen och dess bolag redovisades. Tyvärr visar det fortfarande på ett prognostiserat underskott för kommunen med 7 mkr. Vad värre är att nämndernas samlade underskott är på över 20 mkr. För Kommunstyrelsen beror detta på kostnader för ensamkommande flyktingbarn med närmare 10 mkr. Det mesta av den summan beror på minskad ersättning från Migrationsverket, svårigheter att planera verksamheten med snabba kast i regler och ersättningar samt avsaknad av rapportering från Migrationsverket vid uppskrivning av ålder eller andra bidragsberättigade beslut. Till det kan nämnas att vi idag ligger ute med över 30 mkr som Migrationsverket inte betalat. Äldsta fakturan är från december 2016.
Socialnämndens kostnader beror till största del på ökade kostnader för köpta platser och skolans kostnader härrör sig mycket från extrakostnader från byggnationen av Hedens skola och Bratteberg samt ökade gymnasiekostnader.

En något justerad budget för 2018 antogs. Vi har fått en smärre ökning av skatteintäkterna beroende på en befolkningsökning vilket gör att vi nu har ett positivt resultat på 2,4 mkr.

Kvällens stora diskussion handlade om Socialdemokraternas motion om att HBTQ-diplomera personal. Vi från Alliansen anser att det är viktigt att utbilda och informera personalen i HBTQ-frågor men att det finns fler sätt än diplomering. Nämnas kan att för tet år sedan hade Socialdemokraterna en liknande motion men att då var en HBTQ-certifiering den enda vägen. Motionen avslogs.