Kommunfullmäktige den 14 december

Fullmäktiges sista möte för året handlade till stor del om två frågor. Först var det en föreslagen vinstutdelning från vårt fastighetsbolag till kommunen som debatterades. ÖFAB har under 2017 sålt mark och fastigheter för närmare 20 mkr. I det läget när kommunen riskerar ett underskott i resultatet beroende på extraordinära utgifter för etableringen ansåg vi att det var rimligt att vårt bolag hjälper kommunen. I övriga kommuner med kommunala bolag är det snarare regel än undantag att kommunen tar en vinstutdelning från sina bolag. Efter votering beslutade Kommunfullmäktige om en vinstutdelning från ÖFAB.

Den andra frågan handlade om utträde ur Fairtrade. Kommunen gick med efter en motion från V och S. För 2017 vill Fairtrade ta ut en avgift på 10 000 kr för ökad administration. Styrgruppen i kommunen för Fairtrade i kommunen, som förutom handlare består av representanter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna. Miljöpartiet och Moderaterna, var helt överens om att detta inte var rimligt och rekommenderade att vi skulle lämna Fairtrade. Efter diskussion beslutade Kommunfullmäktige att vi ska lämna Fairtrade.