Kommunstyrelsen den 5 december

Mötet inleddes med att vi fick information från vår Kretsloppsenhet och från vårt rederi ÖRAB.
Den stora frågan för Kretsloppsenheten är arbetet med den nya Kretsloppsparken på Pinan. Den beräknas att vara klar 2019, givetvis beroende på överklaganden. Det kommer att bli en helt annan typ av station än nuvarande återvinningsstation på Kärrsvik. Bättre arbetsförhållanden för de anställda och rationellare mottagning är något som kännetecknar nya Kretsloppsparken.
Rederiet, som handhar vårt skolfartyg S/V Gunilla, har under åren både förbättrat skicket på fartyget samt fått en mycket bättre ekonomi. För 2017 så har vi den lägsta skulden sedan starten av skolan år 1999. Rederiet lämnar dessutom tillbaka 400 000 kr till Barn- och Utbildning som en återbäring på hyreskostnaden.

Vi fick en ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen per oktober. Den visar fortfarande på ett underskott som nu har blivit 0,9 mkr lägre men ändå är 8,6 mkr. De stora minusposterna härrör sig från etableringskostnader, – 10,2 mkr samt samhällsbyggnadsverksamheten som förväntas gå back med 3,9 mkr.

Vi beslutade också om pristagare för de två priser som vi delar ut i samband med julavslutningen.

Rör inte min kompis
Motivering
2017 års pris för ”Rör inte min kompis” tilldelas Anna Magnusson och Abass Nekzad. Båda har, ur olika perspektiv, gjort viktiga insatser för våra ensamkommande ungdomar.
Anna Magnusson har själv öppnat sitt hem för ensamkommande och starkt bidragit till att andra kommuninvånare har blivit familjehem.
Hon är även aktiv i föreningen Agape som är en frivillorganisation till stöd för ensamkommande barn och ungdomar.
Abass Nekzad är flykting från Afghanistan och kom till vår kommun hösten 2015. Han anställdes tidigt som stöd i undervisningen för de ensamkommande. Han har blivit en förebild för ungdomarna, såväl i skolan som privat, och har genom sitt arbete med kultur- och värdegrundsfrågor i hög grad underlättat integrationsarbetet.

Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet
Motivering
Birgit och Nils Jan Rapp tilldelas 2017 års utmärkelse för sitt arbete med Örtagården på Öckerö. Sedan starten 1988 har paret Rapp förvandlat Roses gamla handelsträdgård till en vacker örtagård.
I denna lilla oas, med sin doft av örter och kryddor och omgiven av blommor kan man även njuta av levande musik under sommaren.
Birgit och Nils Jan Rapp har i snart trettio år, genom ett hängivet och ideellt arbete, skapat en örtagård för alla sinnen, till glädje för såväl kommuninvånare som besökare.