Kommunstyrelsen den 16 januari

Årets första möte startade med en information om kommunens utbyggnad av bredband. Utbyggnaden kommer att vara klar till 2020så att kommuninvånarna får en möjlighet att anskaffa bredband. Kvar att bygga ut är Nordöarna, Hälsö, Kalvsund och Grötö.

Vi beviljade ett projekt för Källö-Knippla. Den yttersta bakgrunden och upprinnelsen till pilotprojektet är framför allt befolkningspyramiden på Källö-Knippla. Det är många gånger fler äldre än yngre, färre personer flyttar dit permanent. Skolan är nedlagd och samhällsservicen riskerar att försämras för de bofasta. Det har dock framkommit i olika diskussioner och forum att både individer och föreningar på ön har kreativa idéer och förslag på hur man kan vända på denna utveckling. Dessa idéer vill pilotprojektet genom ”Källö-Knipplas intresseförening”, nu förvekliga.
Engagerade parter i projektet, förutom privatpersoner, är: Källö-Knippla fiskhamnförening, Handelsföreningen Centrum, Knippla idrottsklubb, Källö-Knippla Öråd, Föreningen Knippla Kapell och Knippla hembygdsförening,
Engagemanget är starkt hos människorna på ön och alla har en stark vilja att bidra till att Källö-Knippla på sikt blir en levande del av Göteborgs skärgård och en attraktiv plats för boende och besökare.
Anmärkningsvärt var att Miljöpartiet ville återremittera ärendet eftersom man ansåg att man inte fått tillräckligt med information. Övriga partier höll dock inte med om detta.

Ärendet om toaletter i Klåva återremitterades för att kompletteras med en ekonomisk kalkyl samt att vi ville att man återigen tar upp en diskussion med Klåva hamnförening om att sambruks de befintliga toaletterna. Detta har hamnföreningen tidigare inte varit villiga till. Vi ansåg också att Öckerö Företag ska samfinansiera driften och detta har vi en uppfattning om att vi varit överens om tidigare men nu är Öckerö Företag tydligen tveksamma till detta.
Överenskommelsen i Besöks- och Näringslivsrådet, där Öckerö Företag är representerade, är att vi just ska samfinansiera olika projekt. Detta är ett som vi anser gynna besöksnäringen och därmed också företagen.