Kommunstyrelsen den 19 december

Årets sista möte startade med att vi fick en information om GDPR, den nya säkerhetsskyddslagen. Bl.a. kommer den att innebära ett stort arbete med att kunna hantera alla personuppgifter på ett samlat sätt så att en enskild person vet vad dess uppgifter används till.
Vi fick också information om årets ungdomsinflytande. Det handlade om de olika möten som politiker haft med ungdomar i olika mötesforum. Det har bl.a. varit luncher med utvalda elever och möten med flera klasser där olika ämnen diskuterats i dialogform.

Sedan tillstyrkte vi ett planbesked för bostäder i Gårdaskolan och på intilliggande tomt. Planansökan syftar till att ändra användning av fastighet från Allmänt ändamål till Bostäder, samt att upprätta 8 st lägenheter i befintlig byggnad (Gårdaskolan).
På den intilliggande fastigheten önskar sökande göra ett integrerat bostadsområde med c:a 20 bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer anpassat för olika åldersgrupper. Sökande vill på fastigheten uppföra tre stycken byggnadskroppar i en eller två våningar anpassat efter platsens kulturmiljövärde. Byggnadskropparna är tänkta att placeras runt en lekplats för att skapa en ”innergårdskänsla”. Bergspartiet i västra delen av fastigheten utesluts från planansökan då det önskas bevaras som det är.