Kommunfullmäktige den 1 mars

Mötet bestod till största delen av anmälan av motioner och medborgarförslag samt besvarande av en motion från Sverigedemokraterna om att minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 31.
Öckeröalliansen hade utformat ett svar som Kommunfullmäktige ställde sig bakom.

Vi har nyligen haft gruppledarmöten där samtliga partier är representerade och där togs frågan inte upp. Dessutom har partierna har redan gjort sina nomineringar till sin kommunfullmäktigelista där hänsyn kan ha tagits till befintligt antal ledamöter.
I kommunallagen framgår det tydligt, att ändring av antalet ledamöter och ersättare ska ha beslutats av kommunfullmäktige före utgången av febr. månad valåret (KL 5 kap. 7-8§§)
Sammanfattningsvis anser vi att frågan detta förslag kommer för sent i tiden och för nära valet varför frågan istället bör tas upp på gruppledarträffarna till valet 2022.

Kommunfullmäktige beslutade också om att ge Öckerö Fastighets AB (ÖFAB) ekonomiska garantier i det fall arbetet med utbyggnad av stadsnät/fiber på Källö Knippla resulterar i underskott för bolaget. Detta innebär att utbyggnaden kan påbörjas även om anslutningsgraden blir lägre än att kostnadstäckning finns. Samma beslut har tidigare tagits för andra öar inom kommunen.