Kommunstyrelsen den 20 februari

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny översiktsplan för kommunen ska arbetas fram.
Samrådet är nu genomfört och utställningshandlingarna är nu färdigställda och utställningen kommer, vid ett positivt beslut om utställning, att äga rum mellan den 12 mars och den 6 maj 2018.

Socialförvaltningen fick 2015 i uppdrag att utreda och ta fram en analys och behovsbeskrivning för en gruppbostad. En arbetsgrupp tillsattes och arbetet pågick mellan januari och april 2016. Det innefattade studiebesök internt och externt, arbetsgruppsmöten, projektgruppsmöten och styrgruppsmöten. ÖFAB har nu tagit fram en hyreskalkyl för byggnaden.
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att med stöd av LOU upphandla gruppbostad enligt LSS på fastigheten Hult 1:524. Detta innebär att andra privata entreprenörer nu också kan lämna bud på byggnation av gruppbostad.