Kommunfullmäktige den 19 april

Mötet var ett bokslutsmöte över verksamhetsåret 2017 och oppositionens möjlighet att ställa majoriteten till ansvar. För den intresserade finns det att läsa om hur vi uppnått våra mål i Årsredovisning 2017.

Nedan bifogas en sammanfattning över verksamhetsåret.
NYANLÄNDA
En utmaning för kommunen under året har varit att
ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd samt de ensamkommande barn som väntar på besked om uppe- hållstillstånd. När året startade hade vi ansvaret för 83 personer som sedan minskade till 25 vid årets slut.
En del av dessa uppnådde under året 18 år, eller blev av Migrationsverket uppskrivna i ålder, vilket innebar att de skulle ha överförts över till Migrationsverkets boenden. Öckerö kommun valde istället att ge dessa ungdomar en möjlighet att stanna kvar i kommunen. Kommunen stod för skolgång och civilsamhället ställde upp med boenden för ungdomarna. Tack vare detta samarbete gav vi dryga 30 ungdomar möjligheten att stanna kvar i kommunen i väntan på besked från Migrationsverket.
Under året har vi också tagit emot 51 nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det har varit ett stort arbete med att få tag i boenden för dessa men genom att många privatper- soner ställt upp har vi lyckats ordna boende för samtliga i den kvot vi fått av Migrationsverket.
BOSTÄDER OCH PLANARBETEN
Under året har 60 bostäder färdigställts på Heinövallen. Det är ett välkommet tillskott i hyreslägenhetsbeståndet och det var ett stort intresse för de nya lägenheterna.
Under året har ett stort arbete pågått med att ta fram detaljplan över Öckerö centrum. Denna kommer att ge möj- lighet till närmare 350 bostäder samt ett flertal verksam- heter. Den beräknas kunna skapa runt 100 arbetstillfällen.
Ett stort arbete har också lagts ner på vår översiktsplan ÖP utblick. Efter flera års arbete har samråd hållits och vi räknar med att planen ska kunna antas före sommaren.
BYTE PÅ KOMMUNCHEFSBEFATTNINGEN
Under året slutade Ingvar TH Karlsson som kommunchef efter sexton år på tjänsten. Han har gjort ett stort arbete med att förbättra ledningsstrukturen och en långsiktig hållbar ekonomi. Han efterträds av Gull-Britt Eide som
den 15 maj tillträdde sin nya tjänst. Hon har en bakgrund som konsult inom ledarskap och som kommunchef i Strömstads kommun.
UTMÄRKELSER 2017
Sveriges lyckligaste kommun, tidn. Land, 1:a plats
Nationalekonomerna Jonna Rickardsson och Charlotta Mellander vid Internationella handelshögskolan i Jönkö- ping har tillsammans studerat relationen mellan livstill- fredställelse och olika platser i Sverige.
Guldtrappan, Skolverket och SKL bl.a. 1:a plats
Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strate- giskt för skolutveckling i en digital värld.
Husbilsklubben, topp 5
Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram de kommuner som via aktivt arbete anordnat parkering och andra facili- teter som välkomnar husbilsturister.
Svenskt Näringslivs ranking plats 23
Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätunder- sökning av kommunernas företagsklimat. Öckerö kommun hamnade i senaste ranking på plats 23 i riket. Många av de frågor som företagen möter i sin vardag ligger under kom- munernas ansvar. Det handlar om tillsyn, om bemötande och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom t.ex. välfärdssektorn och vilken bild sko- lan förmedlar av företag och företagande. Inte minst hand- lar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän.
EKONOMI
Efter en svår start på året med ett stort prognostiserat un- derskott lyckades vi ändå uppnå en ekonomi som nästan
är i balans. Av årets resultat 6 mkr består drygt 6 mkr i en vinstutdelning från Öckerö Fastigheter. Vad som är värre är att nämndernas underskott uppgår till drygt 12 mkr vilket givetvis inte är bra. Den största delen kommer från Etable- ringsenheten där underskottet blev 8 mkr. Underskottet beror till största delen på minskad ersättning från Migra- tionsverket samt ständigt ändrade förutsättningar att pla- nera verksamheten.
Miljöpartiet hade ställt en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande. Det intressanta var att Miljöpartiet är beredda att försena byggnationen med fyra år om vi istället bygger på den platsen som de tycker är bättre.
 
Svar på interpellation om skola på Björkö
Miljöpartiet har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig som jag är ska försöka att besvara.
Först kan jag konstatera att det är svårt med information. Vi har informerat Björkö samhällsförening och nätverket Björkö skolverk ett flertal gånger om planeringen av den nya skolan på Björkö och det finns ytterligare information planerad. Som grund för upphandling av en ny skola på Björkö finns ett enigt beslut i Kommunstyrelsen 2017-03-28.
1. Hur långt har planeringen kommit idag?
En första intresseanmälan har lämnats ut och det som står på tur är att ta in anbud från ett antal intressenter.
2. Har ett beslut tagits om att söka byggherre och förvaltare?
Nej, se svaret på fråga 1.
3. Då skolområdet egentligen är för litet och trafiksituationen kring området
inte optimal undrar MP om det är möjligt att istället lägga ny skola på
området Tabor som är ett större område?
Skolområdet är inte för litet enligt beräkningarna men visst finns det en möjlighet att lägga skolan på ett annat ställe. Man bör då betänka att exv. Taborområdet inte har någon detaljplan för en skola. Att ändra plats för skolan skulle då innebära att skolans byggnation försenas med minst två till tre år. KS tog ett enigt beslut 2017-03-28 där platsen uppgavs till Västergård i tjänsteskrivelsen. I beslutet togs hänsyn till vad Björköborna tyckte och mycket att de ville ha skolan så fort som möjligt.
4. Har någon beräkning gjorts av vad det skulle kosta att ordna tillfälliga
lokaler under byggnationen och vad en extra flytt kostar?
Detta ingår i underlaget för upphandlingen och är möjligt för entreprenören att ordna. Det finns en möjlighet för kommunen att ordna evakueringslokaler men priset är inte definitivt fastställt ännu.
5. Är beslutet att nya lokalerna skall inrymma förskola (0-5 år) samt Å0-9 möjligt att ändra? MP vill påpeka att det idag är svårt med rekrytering av lärare och att inte utnyttja befintliga Bratteberg/Heden utan att ha ytterligare ett högstadium i kommunen troligen kommer vara svårt.
Alla beslut är givetvis möjliga att ändra. Det eniga beslutet i KS 2017-03-28 grundade sig på 300 elever och möjlighet till förskola och högstadium. Anledningen till detta är att vi planerar en byggnation på Björkö på 400 bostäder vilket gör att vi måste ta höjd för detta redan nu. Dessutom byggs snart 350 bostäder i Öckerö centrum vilket troligen gör att Brattebergs lokaler kommer att utnyttjas mer än idag. Idag har Björkö skola c:a 150 skolelever och 70 förskolebarn. En ny skola för 300 elever gör att flexibiliteten ökar för att använda skollokalerna i kommunen. Exv. kan högstadieelever gå på Björkö om lokalerna på Bratteberg blir fullt utnyttjade.