Kommunstyrelsen den 24 april

Mötet startade med ett studiebesök på vår nyöppnade fritidsgård i gamla läkarvillan. Äntligen har vi fått en ny fritidsgård och jag tror att de flesta är överens på att denna lösningen var värd att vänta på.

Vi tog beslut om att bygga en ny förskola på Heden. Den ska innehålla fyra avdelningar och två av dem ska ersätta de som nu är i Hedens skola. På så sätt frigör vi yta för undervisning samtidigt som vi får en rationell förskola. Byggnationen väntas vara klar i början av 2020
Vi beslutade om att förlänga vårt avtal med Västra Götalandsregionen om klimatstrategin Klimat 2030. Ett uppdrag från regeringen till myndigheter om att arbeta med hållbarhet och vara föregångare finns redan genom t.ex. generationsmålet. Även motionen om att ansluta sig till Fossilfritt Sverige som tillstyrktes 2018-04-17 är i linje med Klimat 2030.
Öckerö kommun har genom sitt mål i Vision 2025, målet att bli fossilfri och enbart använda sig av förnyelsebar energi 2025. I linje med visionens mål och tidigare ställningstagande till regionens klimatstrategi har diverse projekt drivits inom kommunens verksamheter såsom upphandling av en fossilfri fordonsflotta,
utfasning av olja, fossilfri färjetrafik, satsning på vindkraft samt solceller m.fl.. Planer om att gå över till fossilfria drivmedel har även diskuterats för de tyngre fordonen. Kommunen som organisation är inte långt ifrån att vara fossilfri. Regionens klimatstrategi är därmed i linje med kommunens arbete.