Kommunstyrelsen den 22 maj

Vi fick en information om LUPP-enkäten som precis genomförts. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Ekonomichefen gav en ekonomisk rapport efter mars och april. Kommunens prognos för året uppgår till 12 mkr. Detta avviker från budget med 9 mkr. Prognosen innehåller realisationsvinster med 6 mkr. Balansresultatet, dvs resultat exklusive tillfälliga försäljningsintäkter, beräknas därmed uppgå till 6 mkr. Prognosen förutsätter att fördelningsposter med 15 mkr ej förbrukas.

Nämndernas prognos summerar till -9 mkr vilket vittnar om att de underskott som fanns under fjolåret ej åtgärdats. Inom samtliga nämnder förutom Bygg- och miljönämnd tvingar februari- och marsrapporten fram åtgärdsplaner. En åtgärdsplan avseende Barn- och utbildningsnämnd uppgående till 2,3 mkr har presenterats för nämnd. Nämndens prognostiserade underskott uppgår till -4,5 mkr. Effekt av denna åtgärdsplan är ej inkluderad i prognos.

Det är en strategisk fråga för kommunen att nämnderna förmår att bedriva verksamheten inom beslutad budget. Underskott i nämnderna kommer, i det fall de ej åtgärdas, att följa med till nästa år och väsentligt påverka möjligheten att bedriva verksamhet i enlighet med budget 2019. Avvikelsen mot budget avseende skatt och bidrag är prognostiserad till -2,5 mkr. Kommunens resultat för perioden januari till och med mars uppgår till 7,2 mkr vilket avviker mot budget med 0,4 mkr.

Vi fick också ett besök av vår revision. Numera är detta ganska trevliga tillställningar där revisionen har ett antal frågeställningar som vi resonerar utifrån. Den avgång handlade det om den nyligen antagna kompetensförsörjningspolicyn, de finansiella målen samt de femårsplaner som vi nu arbetar med.

Vi tog också ett beslut om stärkt hygien genom hygienombud. Grunden är att minska smittorisken vid olika influensor eller epidemier.

Att nämna också är att vi tog ett nytt beslut om borgensförbindelse med Kommuninvest. Nu har vi alla våra lån där och anledningen är helt enkelt att de har de överlägset lägsta räntorna. Vi har också amorterat på våra lån som numera uppgår till 970 mkr.