Kommunfullmäktige den 14 juni

Kommunfullmäktige den 14 juni

Kvällens stora begivenhet var diskussionen och beslutet om budgeten för 2019. Bifogar kommunstyrelsens ordförandes anförande om Öckeröalliansens budgetförslag.

 
 Kommunen genomgår nu en av sina största satsningarna någonsin. Vi har byggt nytt och byggt ut skolor och för-skolor, uppfört två vårdcentraler och närmare 100 bostäder. Inom kort ska vi bygga nytt och bygga om ytterligare två skolor. Vi bygger ett särskilt boende, ett LSS-boende samt flera hundra nya bostäder.
Vi har klarat detta mycket tack vare att vi haft ordning och reda i vår ekonomi och därmed också haft råd med dessa satsningar. Vi avsätter också fortlöpande medel för de framtida satsningarna.
Nu lever vi i en högkonjunktur samtidigt som vi har ett extremt lågt ränteläge. Detta innebär att det nu är viktigt att kraftsamla på att bygga upp vårt kapital så att vi kan klara framtida lågkonjunkturer och räntehöjningar.
I Öckeröalliansens budgetförslag för 2019 tar vi ett stort steg mot detta genom att vi förbättrar det ekonomiska resultatet till det dubbla gentemot 2018. Detta har vi gjort samtidigt som vi avsatt pengar till framtida skolbyggnation, LSS-boende och särskilt boende. Vi gör också ytterligare satsningar som gagnar våra kommuninvånare. Utöver detta har nämnderna fått en generell budgetuppräkning på 2% och en uppräkning för de förändringar som skett i de olika målgrupperna, förskola, fritidsverksamheten, grundskolan, gymnasiet samt personer över 80 år.
De särskilda satsningarna vi gjort för 2019 är att vi daterar upp våra IT-system. Bl.a. lägger vi pengar på ett nytt ärendehanteringssystem och en ny e-tjänstplattform. Vi förstärker våra möjligheter att planera, sälja och köpa mark genom att vi anställer en samhällsplanerare. Vi har haft problem med att hinna med alla markfrågor varför detta blir ett välkommet tillskott.
För Barn- och Utbildningsnämnden förstärker vi elevhälsan med tanke på de oroande siffror vi får om ökad ohälsa bland elever. Vi ger också eleverna från Fotö och Hälsö busskort så att de tryggt kan ta sig till skolan. Öppna förskolan får ett ökat stöd för att kunna utöka sin verksamhet nu när den nya Familjecentralen öppnar.
Socialnämnden får möjlighet att genomföra 80+-besök, dvs. att åttioåringar besöks av en person från kommunen där man går igenom olika saker som kan förenkla livet och hjälper till att undvika skador för den äldre befolkningen.
Vi satsar också pengar för att ytterligare förbättra matkvalitén inom äldreomsorgen.
Utöver detta avsätter vi ytterligare medel på de ökade hyror vi kommer att få när vi genomför framtida byggnation av skolor och äldreboenden.
Öckerö kommun står inför stora utmaningar framöver kring bl.a. personalförsörjning, investeringar, markanvändning och demografi. Genom en ansvarstagande ekonomisk politik har Öckeröalliansen under flera mandatperioder skapat förutsättningar för att klara dessa utmaningar. Öckeröalliansens budget för 2019 är ytterligare ett steg i samma riktning där vi avsätter medel för de behov vi ser komma samtidigt som vi skapar utrymme för framtida kostnadsökningar.
Kommunstyrelsen
budgetuppräkning 2 671 tkr IT-satsningar 552 tkr Samhällsplanerare 740 tkr
Bygg och Miljönämnden
budgetuppräkning 16 tkr
Barn- och Utbildningsnämnden
budgetuppräkning 8 264 tkr Elevhälsan 325 tkr
Busskort Fotö och Hälsö åk 7–9 200 tkr Förstärkning öppna förskolan 200 tkr
Socialnämnden
budgetuppräkning 10 234 tkr Seniorbesök 80+ 350 tkr
Ökad matkvalité äldreomsorgen 150 tkr
Övrigt
Björkö nya skola 1 500 tkr, sammantaget avsatt 4 000 tkr
Nya Solhöjden 300 tkr, sammantaget avsatt 6 000 tkr
LSS-boende, sammantaget avsatt 3 500 tkr
Migrationskostnader, sammantaget avsatt 1 000 kr
Föga förvånande så föreslog socialdemokraterna en skattehöjning för att få ihop sitt budgetförslag. Ingen stor överraskning då de gjort det i stort sett alla sina budgetförslag sedan 2003. Denna gång hade även de andra oppositionspartierna förslag på skattehöjningar.
Kommunalskatten är pengar som man tar ifrån våra kommuninvånare och ska använda på bästa mest effektiva sätt. Som sista utväg kan man vara tvungen att höja skatten men då ska man inte ha det som första incitament som socialdemokraterna och övriga oppositionspartier har.
En detalj i budgetförslagen var att Miljöpartiet återigen yrkade på att vi ska ta bort extraturerna på färjan till Nordöarna. Det är svårt att förstå hur man ska få hela kommunen att leva med den typen av förslag.
Utöver detta ställdes en fråga till kommunstyrelsens ordförande från Nicklas Attefjord (MP). Den handlade om det sommarlovskort som nu kommunen delar ut till elever som innebär att de kan åka fritt på kollektivtrafiken inom regionen. Frågan var varför inte detta även gäller färdtjänst för elever i samma åldersgrupp. Svaret blev att frågan nu uppmärksammats och att beslut är taget så att även dessa elever nu får fria kollektivresor, då med färdtjänst.