Kommunfullmäktige den 1 mars

Mötet bestod till största delen av anmälan av motioner och medborgarförslag samt besvarande av en motion från Sverigedemokraterna om att minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 31. Öckeröalliansen hade utformat ett svar som Kommunfullmäktige ställde sig bakom. Vi har nyligen haft gruppledarmöten där samtliga partier är representerade och där togs frågan inte upp. […]

Kommunfullmäktige den 14 december

Fullmäktiges sista möte för året handlade till stor del om två frågor. Först var det en föreslagen vinstutdelning från vårt fastighetsbolag till kommunen som debatterades. ÖFAB har under 2017 sålt mark och fastigheter för närmare 20 mkr. I det läget när kommunen riskerar ett underskott i resultatet beroende på extraordinära utgifter för etableringen ansåg vi […]

Kommunfullmäktige den 23 november

Mötet inleddes med redovisning av en revisionsrapport om målstyrning och kompetensförsörjning i kommunen. Revisionen ansåg att det fanns några förbättringsområden. att kommunen fortfarande saknar en kompetensförsörjningsplan att det varierar i vilken utsträckning som avslutningssamtal hålls med personal att det finns anledning att förtydliga ansvarsfördelningen mellan personalenheten och chefer i frågor som gäller kompetensförsörjning, exv. vad […]

Kommunfullmäktige den 15 juni

Den stora punkten för idag var budgeten för 2018. Öckeröalliansens förslag var det som Kommunfullmäktige beslutade skulle gälla. Det mest anmärkningsvärda annars var att debatten mest kom att handla om Miljöpartiets öppna motstånd mot att utveckla Nordöarna. Till alla andra partiers förvåning demonstrerade man det öppet genom att inte bara yrka att de extra färjeturerna […]

Kommunfullmäktige den 20 april

Mötet ägnades till största delen av årsredovisningen för år 2016. Bifogar Kommunstyrelseordförande Arne Lernhags ord om vad som hände under året. FLYKTINGVERKSAMHETEN Året har präglats av flyktingverksamheten. Både i osäkerheten om hur kommunen ska lösa bostadssituationen men också för de ekonomiska konsekvenserna . En stor osäker- het har också funnits i hur Migrationsverket kommer att […]