Kommunfullmäktige den 24 november

Huvudämnet för kvällen var budgetförslaget för 2017. Det som hänt sedan juni då vi beslutade om budgeten är att prognosen om skatteintäkter sjunkit dramatiskt. För vår del har det inneburit att vi får drygt åtta mnkr mindre än vad prognosen visade i juni. Ekonomichefen hade en genomgång på vad som händer i ekonomin i Sverige […]

Kommunfullmäktige den 21 april

Mötet handlade till största delen om bokslutet för år 2015. Nedan finns en sammanfattning av året från Kommunstyrelsens ordförande. I övrigt finns det en länk till årsredovisningen där bl.a. alla nyckeltal finns och uppföljning av de mål som satts upp. En mycket intressant läsning för den intresserade. http://www.ockero.se/download/18.47e7ea7c154129be0ff6217/1461250585068/Årsredovisning+2015.pdf Året som gått 2015 Människor på flykt […]

Kommunfullmäktige den 3 mars

Vi besvarade ett medborgarförslag om att bygga ett utegym på Björkö. Svaret blev att arbetet redan är påbörjat och precis som förslagställaren skrivit sker detta i samarbete med Björkö samhällsförening. Vi besvarade också ett medborgarförslag om djurskydd. Förslagställaren ville att de mejeriprodukter som vi köper in ska komma från kor som hålls enligt den svenska […]

Kommunfullmäktige den 26 november

Beslut togs om att inrätta ett Besöks- och Näringslivsråd. Detta består av politiker från Kommunstyrelsen samt representanter från företagarna och föreningarna i kommunen. Tanken är att rådet ska vara ett stöd för ett utvecklat samarbete mellan kommunen och företagarna samt föreningarna. I övrigt handlade det mycket om planbesked samt ett detaljplaneärende. Kommunfullmäktige godkände planbesked för […]

Kommunfullmäktige den 10 september

KF handlade mycket om besvarande av motioner. Vi var positiva till introduktion av nya politiker. I nuläget är den första dessutom redan genomförd. Som svar på en motion om Hundar i vården, kommer vi att ha ett pilotprojekt på Bergmans boende som ska utvärderas. Öckeröalliansen är positiva till att genomföra detta medan socialdemokraterna är mer […]