Kommunfullmäktige den 3 mars

Vi besvarade ett medborgarförslag om att bygga ett utegym på Björkö. Svaret blev att arbetet redan är påbörjat och precis som förslagställaren skrivit sker detta i samarbete med Björkö samhällsförening. Vi besvarade också ett medborgarförslag om djurskydd. Förslagställaren ville att de mejeriprodukter som vi köper in ska komma från kor som hålls enligt den svenska […]

Kommunfullmäktige den 26 november

Beslut togs om att inrätta ett Besöks- och Näringslivsråd. Detta består av politiker från Kommunstyrelsen samt representanter från företagarna och föreningarna i kommunen. Tanken är att rådet ska vara ett stöd för ett utvecklat samarbete mellan kommunen och företagarna samt föreningarna. I övrigt handlade det mycket om planbesked samt ett detaljplaneärende. Kommunfullmäktige godkände planbesked för […]

Kommunfullmäktige den 10 september

KF handlade mycket om besvarande av motioner. Vi var positiva till introduktion av nya politiker. I nuläget är den första dessutom redan genomförd. Som svar på en motion om Hundar i vården, kommer vi att ha ett pilotprojekt på Bergmans boende som ska utvärderas. Öckeröalliansen är positiva till att genomföra detta medan socialdemokraterna är mer […]

Kommunfullmäktige den 23 mars

Mötet var ett bokslutsmöte där det redogjordes för verksamhetsåret 2014. Nedan bifogas mitt inledningstal som beskriver året.   ÅRET SOM GÅTT SORTERING AV SOPOR Vi tog ett steg framåt när vi under året införde sortering av matavfallet. Istället för att slänga maten tillsammans med övrigt avfall separeras det och används till för att producera biogas. […]

Kommunfullmäktige den 18 december

Sista mötet för året och då valdes alla nya ledamöter och ersättare i kommunens samtliga nämnder och bolag. Själv tackar jag för förtroendet att för fjärde gången bli vald till Kommunstyrelsens ordförande. Vi tog också beslut om att skriva avtal med Migrationsverket om att under 2015 ta emot 12 st ensamkommande flyktingbarn. Jag och ordföranden […]