kommunfullmäktige den 2 mars

Mötet inleddes med ett grupparbete med våra folkvalda revisorer. Uppdraget var att lista de olika risker som kommunen står inför. Som exempel var det Länsstyrelsens hot om byggstopp i kommunen, en åldrande befolkning som kommer att ställa ökade krav på kommunal service exv. demensplatser samt svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Vi svarade på en motion […]

Kommunfullmäktige den 15 december

Det blev ett kort möte med Kommunfullmäktiges sista möte för året. Förutom ändringar i plan- och byggtaxan och ett ägartillskott till ÖFAB för skateparken beslutades om en ny årsplan för 2017. Den större förändringen där är att kommunchef och ekonomichef ges ett större ansvar i budgetarbetet. Vi avslog också en motion om fria resor för […]

Kommunfullmäktige den 24 november

Huvudämnet för kvällen var budgetförslaget för 2017. Det som hänt sedan juni då vi beslutade om budgeten är att prognosen om skatteintäkter sjunkit dramatiskt. För vår del har det inneburit att vi får drygt åtta mnkr mindre än vad prognosen visade i juni. Ekonomichefen hade en genomgång på vad som händer i ekonomin i Sverige […]

Kommunfullmäktige den 21 april

Mötet handlade till största delen om bokslutet för år 2015. Nedan finns en sammanfattning av året från Kommunstyrelsens ordförande. I övrigt finns det en länk till årsredovisningen där bl.a. alla nyckeltal finns och uppföljning av de mål som satts upp. En mycket intressant läsning för den intresserade. http://www.ockero.se/download/18.47e7ea7c154129be0ff6217/1461250585068/Årsredovisning+2015.pdf Året som gått 2015 Människor på flykt […]

Kommunfullmäktige den 3 mars

Vi besvarade ett medborgarförslag om att bygga ett utegym på Björkö. Svaret blev att arbetet redan är påbörjat och precis som förslagställaren skrivit sker detta i samarbete med Björkö samhällsförening. Vi besvarade också ett medborgarförslag om djurskydd. Förslagställaren ville att de mejeriprodukter som vi köper in ska komma från kor som hålls enligt den svenska […]